செவ்வாய், ஏப்ரல் 18, 2006

2 கருத்துகள்
எனக்கொரு இடம் வேண்டும்

பணமும் வேண்டாம்
பதவியும் வேண்டாம்
இடம் வேண்டும் - எனக்கொரு
இடம் வேண்டும்

நøடபாøத நாயகர்கள்
பிச்øசபோடும் பக்தர்கள்
சோம்பி திரியும் சோம்பேறிகள்
இவர்களில்லா இடத்தில் - எனக்கொரு
இடம் வேண்டும்

பசியில் வாடும் பச்சிளங்குழந்øதகள்
அடுக்காய் பெத்xபோடும் அன்øனகள்
தண்ணியில் மிதக்கும் தரங்கெட்ட தந்øதகள்
இவர்களில்லா இடத்தில் - எனக்கொரு
இடம் வேண்டும்

சண்øடயில்லாத குடும்பங்கள்
சாதியில்லா சமுதாயங்கள்
மதங்களில்லாத தெய்வங்கள்
இøவகள் மத்தியில் - எனக்கொரு
இடம் வேண்டும்

அரசியல்வாதிகøள காணாத கண்கள்
வாக்குறுதிகøள பொய்க்காத வாய்கள்
அராஜகமில்லா அரசுகள்
இøவகள் இருக்குமிடத்தில் - எனக்கொரு
இடம் வேண்டும்